Korwinów

Sobótka Korwinowska

2017-06-23

 

Sołtys, Radny oraz Rada Sołecka miejscowości Korwinów zapraszają na Sobótkę Korwinowską, która odbędzie się dnia 24.06.2017 r. (sobota) o godzinie 17:00 na placu zabaw przed „Pałacem”.
W programie:
- występ dziecięcego zespołu tańca z GCKIiR w Poczesnej,
- gry i konkursy wraz z nagrodami,
- rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wianek sobótkowy,
- szukanie kwiatu paproci,
- rozpalenie ogniska,
- zabawa taneczna prowadzona przez DJ Piotra.
Dodatkowe atrakcje: dmuchańce, trampolina, kule wodne, popcorn, potrawy z grilla i inne, pokaz wozu straży pożarnej.

Źródło: Sołectwo Korwinów

 

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

2017-06-22

 

Podczas XXIV sesji Rady Powiatu (22 czerwca 2017 r.) radni powiatowi udzielili Zarządowi Powiatu Częstochowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 18 radnych, 3 wstrzymało się od głosu (radni z PiS), nikt nie był przeciw. Przed głosowaniem przedstawiono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji stałych Rady Powiatu dotyczące wykonania budżetu za ubiegły rok – wszystkie były pozytywne i wynikało z nich, że Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Za udzielenie absolutorium podziękował radnym starosta Krzysztof Smela.
Niecodziennymi gośćmi XXIV sesji Rady Powiatu byli najwyżsi rangą przedstawiciele władz miasta Częstochowy: prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski oraz odpowiedzialny za projekty unijne naczelnik Piotr Grzybowski. Prezydent K. Matyjaszczyk podziękował staroście K. Smeli, przewodniczącemu Rady Powiatu Andrzejowi Kubatowi, członkom Zarządu Powiatu oraz radnym powiatowym za bardzo dobrą współpracę przy realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć. Podkreślił, że dzięki powiatowi, który skoordynował współpracę wielu samorządów, udało się wywalczyć dla naszego subregionu dożo większą kwotę w ramach programu Regionalne Inwestycje Terytorialne na lata 2014 – 20120 niż początkowo nam proponowano.
- Proponowana nam kwota 64 mln euro była niesprawiedliwa, bo powodowała, że na jednego mieszkańca naszego subregionu przypadało o wiele mniej pieniędzy niż na mieszkańców pozostałych subregionów województwa śląskiego – tłumaczył prezydent Matyjaszczyk. – Wspólna walka, współpraca i wzajemne wsparcie spowodowały, że ostatecznie otrzymaliśmy 104 mln euro i to my, samorządowcy, decydujemy o sposobie ich wydatkowania. Dzięki dobrej współpracy nie tylko mamy więcej pieniędzy, ale także nie pozwalamy, by się one marnowały. Jako subregion jesteśmy liderem w skali kraju w wydatkowaniu środków unijnych. Nikt w Polsce nie ma w tym zakresie takiej skuteczności jak nasz subregion.
Radni powiatowi przyjęli wszystkie przewidziane w porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu projekty uchwał. W tym także uchwałę obniżającą opłatę za wymianę praw jazdy osobom, które muszą to zrobić z powodu zmiany adresu wynikającego ze zmiany  nazwy ulicy dokonanej w oparciu o ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Po uprawomocnieniu się tej uchwały (po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego), mieszkańcy powiatu częstochowskiego za wymianę wspomnianego wyżej dokumentu zapłacą nie 100 jak dotychczas, lecz 60 zł.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

"Bezpieczne wakacje" w CH Auchan

2017-06-21

 

Już w najbliższą sobotę w Centrum Handlowym Auchan Poczesna rozpocznie się akcja „Bezpieczne wakacje”, skierowana do rodziców i dzieci. Przez dwa dni będzie można otrzymać dla swoich pociech bezpłatne opaski-niezgubki, na których znajduje się miejsce na wpisanie numeru telefonu do rodzica lub opiekuna. Wpisanie kontaktu jest niezwykle ważne, w przypadku gdy dziecko zniknie nam z oczu podczas wakacji.
Sytuacja, gdy dziecko odejdzie od rodzica, może zdarzyć się w każdej chwili. Dobrze, żeby osoba, która odnajdzie malucha, mogła wtedy szybko skontaktować się z opiekunem. Dlatego Centra Handlowe Auchan w całej Polsce organizują akcję „Bezpieczne wakacje”.  
W dniach 24-25 czerwca specjalne stoisko pojawi się w Centrum Handlowym Auchan Poczesna. Będzie tam można bezpłatnie otrzymać i oznakować opaskę dla dziecka. Opaski są wykonane z trwałego i bezpiecznego dla skóry dziecka materiału. Z kolei zapięcie na zatrzask sprawia, że opaskę łatwo dopasować do ręki dziecka.
– Dzieci są żywiołowe i niekiedy wystarczy chwila nieuwagi, by stracić je z oczy. Dlatego w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” w naszym parku handlowym rozdamy ponad tysiąc bezpłatnych kolorowych i wygodnych opasek-niezgubek dla dzieci  – mówi Aleksandra Złotek, menedżer Centrum Handlowego Auchan Poczesna.
Akcja „Bezpieczne wakacje” odbędzie się 24 i 25 czerwca w Centrum Handlowym Auchan Poczesna  przy ulicy Krakowskiej 10 w Poczesnej koło Częstochowy. Stoisko będzie czynne od godziny 11:00 do godziny 19:00.

Źródło: CH Auchan
Foto: Redakcja

 

Zmiana regulacji prawnych w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów

2017-06-20

 

Urząd Gminy Poczesna informuje, iż w związku z kolejną zmianą ustawy o ochronie przyrody z 11 maja br. (Dz. U. z 2017r. poz. 1074), która wchodzi w życie 17 czerwca 2017 r. wprowadzono m.in. obowiązek zgłoszenia przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia drzew właściwym organom.  
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Ustawa wprowadza szczególne reguły postępowania dotyczące usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewiduje m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa.
Właściciel nieruchomości (będący osobą fizyczną, który planuje usunięcie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu - Wójta Gminy Poczesna, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu.
Nasadzenia zastępcze wynikające z wydanych (w ubiegłych latach) decyzji Wójta Gminy Poczesna na usunięcie drzew i krzewów stanowiące kompensację przyrodniczą wykonane na nieruchomościach nie mogą być usuwane na podstawie przepisów ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Szczegółowe informacje w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew można uzyskać w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2 pok. 38 lub pod numerem telefonu (34) 3274 116, wew.4.

Źródło: UG Poczesna

 

XXIV sesja Rady Powiatu

2017-06-19

 

W najbliższy czwartek (22 czerwca 2017 roku) o godzinie 10:00 w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9, odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Powiatu i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Powołanie sekretarzy obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje starosta K. Smela
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja nt. zadań i inwestycji wspólnie realizowanych przez Miasto Częstochowa i Powiat Częstochowski, referent prezydent K. Matyjaszczyk.
10. Informacja nt. stanu sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2016 roku, referent Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny D. Nowicki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2016 rok, referent skarbnik K. Toczko.
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok:
a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia, referent skarbnik K. Toczko,
b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej  wykonania budżetu powiatu częstochowskiego w 2016 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej J. Michalik,
c. przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2016 roku, referent przewodniczący rady A. Kubat,
d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, referent przewodniczący rady A. Kubat,
e. dyskusja,
f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2017 rok, referent skarbnik K. Toczko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2016 roku, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
16. Podjęcie uchwały w sprawie budowy obok autostrady jednolitego ciągu drogowego od Bogusławic do węzła Rząsawa w związku z planowaną przebudową drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Tuszyna, referent członek zarządu J. Miarzyński.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie drogi alternatywnej w związku z planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budową odcinka autostrady A1 od Tuszyna do Częstochowy, referent członek zarządu J. Miarzyński.
18. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności, referent naczelnik wydz. OK H. Sobel.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Częstochowskiego w zakresie skutków działania dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków przy ul. Jesiennej w Korwinowie, gm. Poczesna, referent sekretarz L. Krawczyk.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.
22. Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
23. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Bogactwo geologiczne Korwinowa 

 

Drzewa urosną, szyszki i tak spadną... czyli zdrowy rozum

 

Pierwsi osadnicy - rodzina Ujmów

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.