Korwinów

Wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

2019-05-06

 

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się - jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się - dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach pow iatu, wybiera się tylko - jednego przedstawiciela.
W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
Kandydat, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: Zgłoszenie kandydata, listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata, pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oraz zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej. Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce: "WYBORY DO IZB ROLNICZYCH".
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesiać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r. na adres:
Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.
Spis członków izby rolniczej uprawniony ch do glosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby pod numerami telefonów: Katowice (32) 258 04 45, Częstochowa (34) 368 15 12.
IZBA ROLNICZA - TO SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW.

Źródło: www.sir-katowice.pl

 

Mobilny Punkt Informacyjny w Poczesnej

2019-05-06

 

Wójt Gminy Poczesna (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.  
Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna (ul. Wolności 2), w dniu 8 maja 2019 roku, w godzinach 10:00 - 13:00.
Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
42-202 Częstochowa
Al. NMP 24 lok. 1
Tel.: 34/3605687, 34/3245075
e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Źródło: www.arr.czestochowa.pl

 

Ekologiczna Zagroda 2019

2019-05-06

 

Nagrody rzeczowe o wartości 15 tyś. zł czekają na uczestników Konkursu Powiatowego „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2019”.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii  w zakresie ochrony środowiska.
Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.
Warunki uczestnictwa w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2019”: położenie zagrody na obszarach wiejskich powiatu częstochowskiego oraz jest zgłoszenie na piśmie dokonane przez właściciela zagrody w wyznaczonym terminie do Etapu Gminnego Konkursu. Zgłoszenia  do etapu powiatowego  dla gmin, które przeprowadzają etap gminny konkursu dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy. Zgłoszenia do etapu powiatowego konkursu z terenu gmin, które nie przeprowadzają etapu gminnego, dokonuje się z pomocą pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Śląskiej Izby Rolniczej oraz znających teren pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Zgłoszenie dokonywane jest w konsultacji z Burmistrzem/Wójtem danej Gminy.
Do  konkursu na szczeblu powiatowym, gminy które przeprowadzają etap Gminny konkursu wyłaniają do konkursu jedną zagrodę laureata, która bierze udział w etapie powiatowym.
Zajęcie  I,  II,  III  miejsca  w etapie  powiatowym powoduje  ograniczenie  w  możliwości udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata.
Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

4. Bieg Strażacka 10-ka

2019-05-06

 

11 maja 2019 roku w Poczesnej odbędzie się 4. edycja Biegu Strażacka 10-ka. W poprzedniej edycji uczestniczyło prawie 300 biegaczy. W tym roku organizatorzy liczą na podobną liczbę uczestników.
- Cieszę się, że po raz kolejny możemy zorganizować Bieg. Dziękuję za zaangażowanie członków Stowarzyszenia, wolontariuszy z grupy biegaczy SPORTCZESNA oraz strażaków z OSP Poczesna. – mówi  prezes Stowarzyszenia w Gminie Poczesna Robert Chądzyński - Zainteresowanie bieganiem z roku na rok wzrasta. Na co dzień organizujemy treningi, wspólne wybiegania, wyjazdy na maratony. W kalendarz imprez biegowych na stałe wpisaliśmy dwa nasze biegi. Strażacką 10–kę oraz jesienny Bieg Papieski. Sport, a zwłaszcza bieganie, staje się sposobem spędzania wolnego czasu. Spędzaniem wolnego czasu aktywnie z pożytkiem dla zdrowia.
- Dobrze że również w naszej okolicy można pobiegać w doborowym towarzystwie i świetnej atmosferze – wskazuje Artur Nowicki, autor logo biegu i zapalony biegacz z Bargłów.
- Mam porównanie z różnych biegów w całej Polsce. Bieg Strażacka 10-ka na swój unikalny klimat i chce się tu wracać. Jako członek grupy biegowej Press-Glass Biegamy i wspieramy, chętnie polecam ten bieg – dodaje Michał Maciejewski, maratończyk z Poczesnej.
Co w programie biegu? Biuro zawodów czynne będzie od 8:30. O godzinie 10.45 bieg dzieci na dystansie 200 m, około 10.55 rozgrzewka, a o 11.00 start biegu i 11.05 start Nordic Walking.
Nad bezpieczeństwem uczestników biegu czuwać będzie około 40 strażaków, 20 wolontariuszy oraz funkcjonariusze policji z Wydziału Ruchu Drogowego i posterunku policji w Poczesnej.
Od 10.40 do ok. 12.30 drogi, po których odbywać się będzie bieg, zostaną wyłączone z ruchu drogowego.
Na Bieg zapisać się można za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowejwww.biurozawodow.pl  lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów od 8.30.

Źródło: Stowarzyszenie w Gminie Poczesna

 

II Powiatowy Konkurs Literacki "Koniecznie przeczytaj!"

2019-05-06

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Powiatowym Konkursie Literackim pn.”Koniecznie przeczytaj!” na recenzję wybranej książki, organizowanym przez powiat częstochowski przy współpracy Biblioteki Publicznej im.dr.W.Biegańskiego w Częstochowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu częstochowskiego. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach literackich. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 2 strony A4, do 3600 znaków) oraz na płycie CD (plik w wersji edytowalnej).
Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać tekst literacki. Temat pracy: Zrecenzowanie wybranej książki, która wywarła na czytelniku wrażenie i jest godna polecenia.
Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.
Prace należy składać lub przesyłać w terminie do 24 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie (ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów) lub na adres Biblioteki Publicznej w Częstochowie (Al. NMP 22, 42-202 Częstochowa) z dopiskiem na kopercie: II Powiatowy Konkurs Literacki „Koniecznie przeczytaj!”.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 8 czerwca 2019 r. o godz. 17:00, podczas Literackiego Pikniku w Lelowie (plac przy szkole). Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Laureaci zostaną także powiadomieni mailowo lub telefonicznie, najpóźniej do 4 czerwca 2019 r.
Nagrody zostaną przyznane trzem autorom najlepszych prac (I, II, III miejsce) w trzech kategoriach wiekowych (7-13 lat, 14-18 lat, od 18 lat). Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a dodatkowo najlepsze teksty zostaną opublikowane na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:
Anna Boraczyńska i Piotr Mesyasz  –  Dział Instrukcyjno - Metodyczny Biblioteki Publicznej w Częstochowie, Al. NMP 22, tel. (34) 360 56 27.
Informacje na temat konkursu oraz regulamin dostępne są również na stronach: Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Spotkanie autorskie z Cezarym Janem Lisem

 

Dzień Kobiet w Korwinowie

 

Mistrzostwa Europy w speedrowerze - Ceremonia Finału

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.