Korwinów

Po XI Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego

2019-11-29

 

28 listopada 2019 roku odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego. Jednym z pierwszych punktów sesji było wręczenie nagród za osiągnięcia uczniom z Powiatu Częstochowskiego.
Nagrody Starosty w następujących dziedzinach otrzymali:
Kultura:
Alicja Barczyk
Piotr Woldan
Joanna Migalska
Laura Sikora
Julia Drożdżyńska
Nauka:
Piotr Pacud
Bartłomiej Rozenberg
Patryk Wiśniewski
Maciej Kuraś
Aleksandra Grzyb
Zofia Maroszek
Dawid Kaczmarzyk
Wiktoria Więckowska
Krystian Stanuchiewicz
Julia Militowska
Kacper Menkarski
Hubert Popiel
Miłosz Kiedrzyński
Sport:
Mateusz Grobelak
Jakub Misiewicz
Miłosz Kowalski
Maria Bojarska
Karolina Dziura
Starosta Częstochowski Krzysztof Smela przekazał przybyłej młodzieży serdeczne gratulacje, podkreślił istotę nauki jak jednego z ważniejszych elementów w rozwoju osobistym.
Wiedza i wykształcenie kształtuje charakter, pomaga odnaleźć swoją drogę życiową. Człowiek otwarty pragnąc poszerzać swoje horyzonty stanowi szczególną wartość nie tylko dla samego siebie i swojego środowiska, ale także dla całego społeczeństwa.
Edukacja jest ważnym tłem pomyślnego rozwoju regionu. Nakłady ponoszone na naukę to nie wydatek, a inwestycja. Należy mieć świadomość, że nie da się rozgraniczyć rozwoju czegokolwiek od edukacji. Poziom wykształcenia i kompetencje mieszkańców mają ogromny wpływ na atrakcyjność regionu w oczach potencjalnych inwestorów, wykształcony mieszkaniec dużo chętniej angażować będzie się w lokalne inicjatywy i życie samorządu budując atmosferę dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inwestycje w oświatę od lat stanowią priorytet Władz Powiatu Częstochowskiego.
Następnie po przedstawieniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków, Starosta Krzysztof Smela przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. W dalszej części Rada Powiatu zajęła się podjęciem uchwał przewidzianych w porządku obrad XI Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Przebudowa ciągu dróg powiatowych

2019-11-28

 

Rozpoczęła się przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odc. Huta Stara A - Poczesna dł. 2970 m i nr 1056 S odc. Mazury - Młynek dł. 970 m, gmina Poczesna.
Zakres przebudowy obejmuję kompleksową przebudowę dróg z pełną wymianą konstrukcji, nawierzchni bitumicznej, przebudowę systemu odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i elektroenergetycznej, budowę chodników i zjazdów z kostki brukowej oraz zatok autobusowych. Koszt przebudowy wyniesie 7 826 983,87 zł.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego.
Wykonawca przebudowy jest przedsiębiorstwo OLS Sp. z o.o. Sp. K, ul. Chopina, 42-700 Lubliniec.
Termin zakończenia przebudowy - 30.08.2022 r.
Stan dróg ma znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Stale wzrastające natężenie ruchu powoduje konieczność przebudowy i modernizacji sieci komunikacyjnej. Wiele istniejących i od dawna eksploatowanych dróg w całym kraju nie odpowiada obecnym lub przewidywanym wymaganiom zwiększonego obciążenia. Czynniki drogowe wpływaj na bezpieczeństwo ruchu w znacznie większym stopniu niż wynikałoby to ze statystyk wypadków drogowych. Trudno jednoznacznie oszacować wpływ transportu drogowego na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw. Niemniej jednak rozwój przemysłowy, ekonomiczny i społeczny zależy od sprawnej komunikacji. Brak infrastruktury drogowej upośledza rozwój technologiczny i kulturalny, które nie pozostają bez wpływu na szeroko rozumiany dobrostan społeczny. Powiat Częstochowski kwestie komunikacji i transportu na swoim obszarze traktuje priorytetowo. Obecnie trwają liczne inwestycje drogowe, stale podejmowane są inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

XI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2019-11-27

 

XI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się 28.11.2019 r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XI Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wręczenie uczniom z powiatu częstochowskiego nagród za osiągnięcia w nauce.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok, referent skarbnik K.Toczko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027, referent skarbnik K. Toczko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego, referent skarbnik K. Toczko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Koniecpolu w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące w Koniecpolu, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Złotym Potoku w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Złotym Potoku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Złotym Potoku w 5-letnie Technikum w Złotym Potoku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Koniecpolu w 5-letnie Technikum w Koniecpolu, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2020 roku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, referent sekretarz H. Sobel.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
20. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji §5 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn, Gminą Poraj, Powiatem Częstochowskim oraz Powiatem Myszkowskim w sprawie określenia zasad współfinansowania zadania pn. Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową, referent dyr. PZD B. Zalewska.
23. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
24. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
25. Zamknięcie obrad XI Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

2019-11-25

 

W dniu 26 listopada 2019 r. pomiędzy godzinami 9:00 a 13:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu częstochowskiego.
Część systemu syren alarmowych zostanie uruchomiona z Miejsko - Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MPCZK), pozostałe syreny zostaną uruchomione lokalnie.
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Foto: Redakcja

 

Spotkanie Andrzejkowe w Nowej Wsi

2019-11-23

 

Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma, Radna Halina Synakiewicz wraz z Radą Sołecką, Sołtys Danuta Markowska oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi zapraszają na Spotkanie Andrzejkowe w dniu 30.11.2019 roku. Miejsce: Świetlica Wiejska w Nowej Wsi.
Organizatorzy proszą o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 27.11.2019 r. do Radnej Haliny Synakiewicz. Koszt uczestnictwa 25 zł.

Źródło: UG Poczesna

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Pałac i park w Korwinowie
 


Wernisaż wystawy Julii Zawadzkiej "Przemijanie" 


W obiektywie Julii - galeria autorska


Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.