Korwinów

Od 1.04.2017 roku zmiany na liniach nr 18, 26 i 68

2017-03-30

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w związku z rozpoczęciem sezonu i koniecznością zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych działkowiczów z ogrodów na Złotej Górze od soboty 1.04.2017 roku zostaną dokonane zmiany w kursowaniu, polegające na skierowaniu części kursów linii 18 z ulicy Srebrnej przez Mirowską oraz na korekcie godzin odjazdów na liniach 18 i 26. Ponadto dla linii nr 18 zostanie uruchomiony nowy przystanek o nazwie JASKRÓW-MIROWSKA, który będzie zlokalizowany przy ulicy Mirowskiej w Jaskrowie, za skrzyżowaniem z ulicą Częstochowską w kierunku ulicy Zawodziańskiej.
MZDiT informuje również, że od 1.04.2017 roku na wniosek gminy Poczesna zostanie dokonana korekta godzin odjazdu na linii nr 68.

Źródło: MZDiT w Częstochowie

 

Artystyczna wielkanoc w CH Auchan

2017-03-29

 

Wszystkich tych, którzy chcieliby wpuścić wiosnę do domu i wcześniej przygotować wielkanocne pisanki, Centrum Handlowe Auchan Poczesna zaprasza na rodzinne warsztaty kreatywne, które odbędą się 1 kwietnia. Wstęp wolny!
Pisanki są jednym z symboli zbliżającej się Wielkanocy, a w tradycji ludowej istnieje wiele sposobów i technik ich wykonania. Można je zdobić kolorowym woskiem, a potem barwić, malować lub oklejać różnymi materiałami.
Już w najbliższą sobotę podczas „Rodzinnych warsztatów kreatywnych” uczestnicy własnoręcznie stworzą oryginalne, kolorowe pisanki. Za bazę posłużą im styropianowe jaja, które potem ozdobią naklejkami, brokatem, piórkami, tasiemkami oraz kolorowym sizalem i rafią. W trakcie warsztatów będzie można również ozdobić figurki kurczaczków i zajączków. Wykonane dekoracje będzie można zabrać do domu, żeby zdobiły świąteczny stół.
Wiosenne warsztaty kreatywne odbędą się 1 kwietnia w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ulicy Krakowskiej 10 w Poczesnej koło Częstochowy. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 11.00 i potrwają do godziny 17.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a materiały zapewnia organizator.

Źródło: CH Auchan

 

XXII Sesja Rady Powiatu

2017-03-28

 

30 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Otwarcie XXII Sesji Rady Powiatu i powitanie.
4. Powołanie sekretarzy obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje starosta K. Smela.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja Komendy Miejskiej Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2016 roku, referent komendant KMP.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2017 rok, referent skarbnik  K. Toczko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez wojewodę śląskiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia państwowego dla Siegfrieda Tann za nawiązanie i wzorowe prowadzenie współpracy pomiędzy powiatem bodeńskim w Niemczech a ziemskim powiatem częstochowskim, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składników wynagrodzenia dla Starosty Częstochowskiego, referent sekretarz L. Krawczyk.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020”,referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2016 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2016 rok,referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Warszawie, referent sekretarz L. Krawczyk.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gm. Koniecpol na dofinansowanie kosztów związanych z dowozem wody do miejscowości dotkniętych suszą na terenie gm. Koniecpol,referent naczelnik wydziału ZO R. Gębuś.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
22. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu częstochowskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, referent naczelnik wydziału EZK J. Krakowian.
23. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla Powiatu Częstochowskiego za rok 2016, referent naczelnik wydziału ZO R. Gębuś.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Korespondencja do Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.
26. Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
27. Zamknięcie XXII Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

XXV Sesja Rady Gminy Poczesna

2017-03-25

 

W dniu 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Poczesna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXIV/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna.
8. Ocena ściągalności podatków w 2016 roku.
9. Informacja o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2016 roku.
10. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
11. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2016 rok.
14. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego istotnych dla mieszkańców Gminy Poczesna zapisów umieszczonych w projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska”.
19. Wnioski i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Godzina dla Ziemi

2017-03-24

 

Godzina dla Ziemi to akcja odbywająca się w każdą ostatnią sobotę marca, polegająca na wyłączeniu świateł na jedną godzinę. W tym roku akcja jest przeprowadzana pod wezwaniem "Godzina dla Wisły".
Akcja stworzona przez World Wide Fund for Nature, po raz pierwszy odbyła się w roku 2007 w Sydney. Ma ona na celu nakłonienie ludzi oraz korporacji do wyłączenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach. Podczas akcji wygaszane jest oświetlenie najbardziej charakterystycznych budynków na całym świecie, między innymi: Wieży Eiffla we Francji, Opery w Sydney czy piramid w Egipcie.
Godzina dla Ziemi WWF to prosta idea, która szybko przerodziła się w największą na świecie inicjatywę społeczną. Setki milionów ludzi na całym świecie wyłącza światła na jedną godzinę tej samej nocy, w symbolicznym geście troski o naszą wspólną Planetę.
Łatwo jest zapomnieć, w jak wielkim stopniu zależymy od naszej Planety i jak wiele z niej czerpiemy. Zapominamy także o tym, że nasze codzienne działania – począwszy od energii, której używamy na co dzień, po żywność, którą kupujemy – mają wpływ na jej los. Godzina dla Ziemi WWF to znacznie więcej niż zgaszenie świateł na jedną godzinę w roku. Jej prawdziwym celem jest zmotywowanie ludzi na całym świecie do przyjęcia i kultywowania postaw proekologicznych i troski o zdrowie naszej Planety każdego dnia.
Sobota, 25 marca 2017, między 20:30 a 21:30 czasu lokalnego.
Zgaś światło i włącz się do zmian!

Źródło: www.godzinadlaziemi.pl

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Bogactwo geologiczne Korwinowa 

 

Drzewa urosną, szyszki i tak spadną... czyli zdrowy rozum

 

Pierwsi osadnicy - rodzina Ujmów

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.