Korwinów

XXXVII Sesja Rady Gminy Poczesna

2018-06-19

 

W dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:00, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z III klas gimnazjalnych.
4. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2018/2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poczesna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2017 roku.
12. Odczytanie 2 opinii RIO:
- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.
13. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018 - 2029
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Poczesna.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Poczesna.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 298/XXXIV/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 22 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna" na 2018 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2026 roku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy społeczno- gospodarczej Gminy Poczesna.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa.
29. Wnioski i zapytania radnych.
30. Wolne wnioski i informacje.
31. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
32. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

2018-06-15/18 Dni Gminy Poczesna

2018-06-18

 

W dniach 15-18 czerwca 2018 roku odbywały się Dni Gminy Poczesna, podczas których miały miejsce wydarzenia:
- podsumowanie Sportowej Ligi Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
- spotkanie okolicznościowe - historia osiedla Huty Starej B oraz występy artystyczne zespołu Tęcza z GCKliR w Poczesnej,
- korowód zespołów ludowych z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z GCKliR w Poczesnej,
- prezentacje zespołów ludowych gmin z regionu częstochowskiego,
- ogłoszenie wyników Jurajskich Konkursów Plastycznych oraz Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury",
- występy artystyczne zespołów: TAKT, BŁYSK, ISKIERKI z GCKliR w Poczesnej,
- koncert zespołu BACIARY,
- zabawa taneczna w towarzystwie zespołu wokalno - muzycznego Dance Project,
- mecz o mistrzostwo A klasy - KS OLIMPIA vs Piast Przyrów,
- koncert „NAŁOGI - DROGA 00 NIKĄD" w wykonaniu Jacek Dewódzki & Andrzej Paprot.

Zobacz galerię

Autor / Foto: S & B Lesińscy

 

XXXI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2018-06-18

 

W dniu 21 czerwca 2018 r., o godzinie 10:00, w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Powiatu i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Złożenie ślubowania przez radną Magdalenę Brewczyńską - Jeziak.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Powołanie sekretarzy obrad.
6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
7. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
8. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja nt. stanu sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2017 roku, referent Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny D. Nowicki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2017 rok, referent skarbnik K. Toczko.
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia, referent skarbnik K. Toczko;
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu powiatu częstochowskiego w 2017 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej J. Michalik;
c) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2017 roku, referent przewodniczący rady A. Kubat;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, referent przewodniczący rady A. Kubat;
e) dyskusja;
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok, referent skarbnik K. Toczko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 - 2027, referent skarbnik K. Toczko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału powiatu częstochowskiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, referent naczelnik wydziału EZK J. Krakowian.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2017 roku, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Blachownia zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1107S w m. Blachownia ul. Piastów, referent dyr. PZD B. Zalewska.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu w Częstochowie, referuje przewodniczący rady A. Kubat.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, referent sekretarz L. Krawczyk.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
23. Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
24. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej

2018-06-16

 

Wójt Gminy Poczesna ogłosił konkurs dla mieszkańców gminy Poczesna "Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej". Konkurs trwa od 11 czerwca do 20 lipca 2018 roku. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Poczesna. Zgłoszenia uczestnictwa może dokonać wyłącznie właściciel nieruchomości, położonej na terenie Gminy Poczesna.
Zgłoszenia należy dokonać w dniach od 11 czerwca do 8 lipca 2018 roku (włącznie). Karty zgłoszenia należy osobiście dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy (w godzinach urzędowania). Można także nadesłać listownie na adres Urzędu Gminy Poczesna. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną posesji oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocji gminy.
W dniach od 16 do 20 lipca 2018 roku, komisja powołana przez Wójta Gminy Poczesna odwiedzi zgłoszone zagrody, a następnie na podstawie zgłoszonej dokumentacji dokona wyboru. Podczas oceny brane pod uwagę będą: ład, porządek, estetyka budynków; wkomponowanie zagrody w krajobraz wsi jak również zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska; estetyka i funkcjonalność; wyposażenie zagrody w dodatkowe elementy małej architektury; innowacyjność rozwiązań oraz ogólne wrażenie i wkład pracy własnej.
Nagrody w Konkursie „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej": I miejsce - 1000 zł, II miejsce - 700 zł, III miejsce - 500 zł. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas dożynek gminnych.
Główne cele konkursu to: mobilizacja społeczeństwa do poprawienia ogólnego stanu estetycznego swojego miejsca zamieszkania; podniesienie estetyki poszczególnych zagród i wsi; poprawienie wizerunku estetycznego Gminy.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej gminy (www.poczesna.pl) oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Poczesna (ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna).

Źródło: UG Poczesna

 

Rodzinne spotkanie ze sportem w CH Auchan

2018-06-15

 

Takich sportowych wyzwań jeszcze nie było! Już 16 czerwca 2018 r. Centrum Handlowe Auchan Poczesna zamieni się w cyrkowe kulisy, gdzie maluchy będą mogły zmierzyć się w wesołych akrobacjach. Miniszczudła czy buty klauna to tylko niektóre z atrakcji. Wstęp bezpłatny!
Choć nie będzie to „cyrk na kółkach”, a atrakcje odbędą się w pasażu galerii Centrum Handlowego Auchan Poczesna, to z pewnością nie zabraknie emocji i wesołej zabawy. Mali goście centrum poznają tajniki pracy cyrkowców i zmierzą się w zabawnych akrobacjach. Takiego cyrku w ramach Rodzinnych spotkań ze sportem jeszcze nie było!
Na małych sportowców czekają iście cyrkowe wyzwania. Uczestnicy zajęć będą ćwiczyć równowagę i sprawdzą swoje siły na specjalnej desce do balansowania. Na pozostałe dzieci czekają ciekawe tory przeszkód – jeden z nich zawodnicy będą musieli przebyć na specjalnych kółkach, kolejny na miniszczudłach, natomiast ostatni w wielkich butach klauna. Każdy śmiałek otrzyma w tym dniu upominek od Centrum Handlowego Auchan, a zabawę uświetni kolorowy, cyrkowy wystrój z mnóstwem balonów. Będzie się działo!
Cyrkowe wyzwania odbędą się 16 czerwca w godzinach: 12:00-18:00 w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ul. Krakowskiej 10 w Poczesnej koło Częstochowy. Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Źródło: CH Auchan

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Mistrzostwa Europy w speedrowerze - Finał IME Weteranów

 

Mistrzostwa Europy w speedrowerze - Finał IME Kobiet

 

Mistrzostwa Europy w speedrowerze - Ceremonia Finału

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.