Korwinów

Po X Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego

2019-10-17

 

17 października 2019 roku odbyła się X Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego. Swoją obecnością Radę zaszczycili goście w osobie Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza i Przewodniczącego Rady Gminy Mstów Krzysztofa Choryłka. Przewodniczący Andrzej Kubat po otwarciu Sesji i stwierdzeniu kworum w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowej kadencji parlamentu przekazał wszystkim wybranym Posłom i Senatorom z okręgu częstochowskiego gratulacje oraz najlepsze życzenia, wyrażając jednocześnie nadzieję na skuteczną współpracę dla dobra Powiatu Częstochowskiego.
Jednym z istotniejszych punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, druk nr 3/X/2019 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kwot dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które zostały zaplanowane w budżecie, a nie zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 368 572 zł. Dotyczy to następujących zadań:
1) „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu” – łącznie na zadania bieżące i majątkowe nie wpłynie kwota 1 151 591 zł;
2) „Równe szanse – lepszy start – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku”- brak wpływu kwoty 589 415 zł;
3) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” – nie wpłynie 627 566 zł.
Radni jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę.
Następnie przedstawiono Sprawozdanie z realizacji programu „Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” za 2018 rok, informacje o realizacji zadań oświatowych powiatu częstochowskiego za rok szkolny 2018/2019 oraz informacje Starosty Częstochowskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych za 2019 rok.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Rodzinne spotkanie ze sportem w CH Auchan

2019-10-16

 

Już wkrótce pasaż Centrum Handlowego Auchan Poczesna zamieni się w szkółkę cyrkową, gdzie najmłodsi spróbują swoich sił w chodzeniu po linie. Kolejne zajęcia z cyklu „Rodzinne spotkania ze sportem” odbędą się 19 października, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Poznajemy sztukę balansowania, bo koncentracja to podstawa! Kolejne zajęcia sportowe w Centrum Handlowym Auchan Poczesna pozwolą dzieciom nabyć nietypowe umiejętności, które mogą przydać się w… cyrku! Najmłodsi opanują sztukę balansowania i spróbują swoich sił w chodzeniu po linie. Wszystko to pod okiem czujnych instruktorów, na bezpiecznych przyrządach i taśmach, które z pewnością ułatwią zadanie. W szkółce cyrkowej nie zabraknie desek i piłki do balansowania, ekstremalnej drabinki oraz mini szczudeł. Cyrkowa zabawa gwarantowana!
„Rodzinne spotkania ze sportem” to comiesięczne zajęcia, skupione na najróżniejszych dyscyplinach i aktywnościach sportowych. Celem zajęć jest nie tylko promowanie aktywności fizycznej, jako dobrej zabawy, ale również integrowanie dzieci i zachęcanie do wyłącznie zdrowej rywalizacji. Na zajęciach przedstawiane są zarówno popularne dyscypliny, często pokazywane w zupełnie nowej odsłonie, jak i nowe, mniej popularne, ćwiczące ciekawe umiejętności.
Zajęcia odbędą się 19 października 2019 r. w Centrum Handlowym Auchan w Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 10. Atrakcje potrwają od godziny 12.00 do godziny 18.00. Udział we wszystkich zabawach jest bezpłatny!

Źródo: CH Auchan

 

X Sesja Rady Powiatu

2019-10-15

 

W dniu 17 października 2019 r. (czwartek), o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbędzie się X Sesja Rady Powiatu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad X Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok, referent skarbnik K. Toczko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027, referent skarbnik K. Toczko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu, referent skarbnik K. Toczko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, referent skarbnik K. Toczko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski.
12. Sprawozdanie z realizacji programu „Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” za 2018 rok, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski.
13. Informacja o realizacji zadań oświatowych powiatu częstochowskiego za rok szkolny 2018/2019, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski.
14. Informacja Starosty Częstochowskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych za 2019 rok, referent starosta K. Smela.
15. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
16. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
17. Zamknięcie obrad X Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

2019-10-14

 

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
pragniemy gorąco podziękować
za Wasz codzienny trud, wyrozumiałość

i spokój ducha.

Życzymy Wam takich myśli i marzeń,

które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,

jakie podszeptuje serce,
cierpliwości i wrażliwości,

aby służba młodym ludziom i całemu

środowisku zrodziła wiele szlachetnych owoców. 

 

Redakcja

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

2019-10-12

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020:
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 2.024 osoby poszkodowane i 52 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 17.09.2019].
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Źródło: Krajowa Izba Kominiarzy

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Pałac i park w Korwinowie
 


Wernisaż wystawy Julii Zawadzkiej "Przemijanie" 


W obiektywie Julii - galeria autorska


Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.