Korwinów

LVII Sesja Rady Gminy Poczesna

2023-12-27

 

LVII Sesja Rady Gminy Poczesna odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek), o godzinie 14:00, w Urzędzie Gminy Poczesna, sala nr 16.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2023-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024 – 2031.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poczesna na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2024-2029.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bargły.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
21. Wolne wnioski.
22. Odpowiedzi na wnioski.
23. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Wesołych Świąt !

2023-12-24

 

Z okazji nadchodzących Świąt, nasi mili Czytelnicy,
Wszystkiego co najlepsze Redakcja Wam życzy.
 
Niech Święta będą dla Was dostatnie, miłe,

ciepłe i pogodne,
W rodzinnym gronie, przytulne i zgodne.
Aby nikogo i niczego Wam nie brakowało
I w każdym z Was coś dobrego po nich pozostało.
 
Dobrym wzorem bądźcie, przykład zawsze dawajcie,
A swoim rozsądkiem i ciepłem inne serca napełniajcie.


Redakcja

 

Budżet Powiatu przyjęty

2023-12-21

 

Najważniejszym punktem ostatniej sesji tego roku (w dn. 19.12.2023 r.) było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2024-2030 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok. Projekt budżetu uzyskał pozytywne opinie, a jego merytoryczność i ambitność z ukierunkowaniem na dalszy rozwój naszego Powiatu przyczyniła się do uchwalenia go w zaproponowanym kształcie.
Warto podkreślić również, że Powiatowi Częstochowskiemu przychodzi borykać się z bardzo drastycznym spadkiem dochodów podatkowych przy jednoczesnym wzroście kosztów funkcjonowania wszystkich gałęzi podległych naszemu samorządowi. Mimo tak trudnych warunków wytworzonych niezależnie od samorządów terytorialnych, nasz Powiat realizuje zadania inwestycyjne wspierające rozwój naszego regionu.
Starosta Smela po przegłosowaniu budżetu wyraził swoje zadowolenie i wdzięczność za głosy Radnych: "Chcę podziękować wszystkim Państwu, którzy zagłosowali za, dziękuję również pracownikom i członkom zarządu. Dziękuję."
W związku z rozpoczynającymi się Świętami Bożego Narodzenia Sesja zakończona została muzycznym akcentem. Radni oraz pracownicy Starostwa mogli wysłuchać kolęd w wykonaniu Zespołu złożonego z pracowników Starostwa, Zarządu Powiatu oraz samego Starosty Krzysztofa Smeli, który nie tylko śpiewał, ale również grał na akordeonie. Dotarło do nas również Światełko Betlejemskie Pokoju. W poczuciu jedności wszyscy przełamali się opłatkiem.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

LII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2023-12-18

 

LII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek), o godzinie 08:00, w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LII Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”, referent członek zarządu A. Morzyk.
8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2024-2030 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących projektów: budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur;
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, w tym wniosków stałych komisji Rady, referent przewodnicząca komisji budżetu M. Dziura;
c) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Komisji Budżetu oraz wniosków komisji, referuje skarbnik A. Osadnik-Trzepizur;
d) dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2024-2030;
e) dyskusja nad projektem budżetu powiatu częstochowskiego na 2024 rok;
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2024-2030;
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023 – 2030, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2023 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2023 – 2025, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Powiecie Częstochowskim na lata 2023-2027, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Częstochowskim na lata 2023 – 2027, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023-2027, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV/329/2023 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie częstochowskim, referent członek zarządu L. Smolarski.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok, referent przewodniczący Rady A. Kubat.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego na I półrocze 2024 roku, referent przewodniczący komisji K. Nabiałczyk.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na I półrocze 2024 roku, referent przewodniczący Rady A. Kubat.
22. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
23. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
24. Zamknięcie obrad LII Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Przedświąteczna garażowa wyprzedaż w CH Auchan

2023-12-15

 

Centrum Handlowe Auchan Poczesna zaprasza na przedświąteczną garażową wyprzedaż. Tych, którzy szukają pomysłu, jak niebanalnie udekorować dom na święta i dać drugie życie przedmiotom znalezionym na dnie szaf, w schowkach i piwnicach, Centrum Handlowe Auchan Poczesna zaprasza na przedświąteczną wyprzedaż garażową. W sobotę 16 grudnia 2023 r. od godziny 9.00 do godziny 14.30 będzie można sprzedać i kupić ubrania, zabawki, książki, sprzęt AGD iartykuły do wyposażenia domu. Wstęp wolny. Sprzedawców obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Podczas garażowej wyprzedaży będzie można sprzedać i kupić różnorodne przedmioty – ubrania, zabawki, antyki oraz przedmioty kolekcjonerskie, rośliny, a także książki, biżuterię, akcesoria kuchenne czy sprzęty elektroniczne. Stali bywalcy tych wydarzeń wiedzą, że zawsze można znaleźć coś ciekawego. Grudniowe spotkanie w Centrum Handlowym Auchan Poczesna to również okazjażeby zdobyć nietuzinkowe ozdoby i stworzyć specjalną świąteczną aranżację domowego wnętrza.
Udział w wydarzeniu to korzyści dla wszystkich. Sprzedający dadzą „drugie życie” przedmiotom, których nie używają, a kupujący znajdą rzeczy, których poszukują w atrakcyjnych, niskich cenach. Wybieranie rzeczy z drugiej ręki sprawia, że otaczamy się wyjątkowymi przedmiotami, a także przyczyniamy się do zmniejszenia ilości odpadów, które trafiają na wysypiska.
Aby wystawić rzeczy należy wysłać mailana adres wyprzedazgarazowaauchan@gmail.com. Zgłaszać można się w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Zgłoszenie i wystawienie przedmiotów są bezpłatne. Sprzedawcy muszą samodzielnie zatroszczyć się o wyposażenie stoiska i przynieść wieszaki lub stoliki, na których będą prezentować produkty. Regulamin wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Centrum Handlowego Auchan Poczesna.
Wydarzenie odbędzie się w 16 grudnia 2023 r. na pasażu Centrum Handlowego Auchan Poczesna przy ulicy Krakowskiej 10 w Poczesnej koło Częstochowy. Wstęp wolny.

Źródło: CH Auchan

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:Nawłociowa Pasieka dzieciom - I tak nam minął rok

Nawłociowa Pasieka dzieciom - Koronacja

Nawłociowa Pasieka dzieciom - Przygotowania


Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.korwinow.com - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.