Korwinów

 

Statut

Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Małej Społeczności „Kowalik”

I.M.S „KOWALIK”

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

§1

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Małej Społeczności „Kowalik” - I.M.S. „Kowalik” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną organizacją społeczną, opierająca się na pracy społecznej ogółu jej członków. Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do nazwy miejscowości Bargły, gdyż ptak Kowalik nosi również nazwę Bargieł.

 

§2

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenu woj. śląskiego, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Bargły

 

§3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony

 

§4

Stowarzyszenie ma prawo posiadania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

 

§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach

 

 

Rozdział 2

 

Cele i sposoby ich realizacji

 

§6

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych, w szczególności na rzecz mieszkańców naszej miejscowości, oraz  wspieranie dzieci i młodzieży  a także rodzin w trudnej sytuacji życiowej

 

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1 Organizowanie i pomoc w organizowaniu warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych

2 Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów

3 Propagowanie i kultywowanie tradycji regionalnych poprzez  organizacje  prelekcji, spotkań i wyjazdó

4 Organizowanie imprez kulturalnych

5 Wydawanie książek, czasopism i broszur związanych z celami Stowarzyszenia

6 Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz  potrzebujących pomocy

7 Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska i lokalnego ekosystemu i osobliwości przyrodniczych w regionie

8 Mobilizowanie ogółu społeczeństwa do pracy społecznej w wychowaniu dzieci i młodzieży i opieki nad nimi

9 Współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi organami administracji rządowej, szkołami innymi placówkami wychowania, zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi działającymi w kraju i poza jego granicami, mając na uwadze dobro i szczęście dziecka

10 Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji seniorów

11 Pielęgnowanie dziedzictwa historycznego regionu

 

 

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§8

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i  nie są pozbawieni praw publicznych

Osoba prawna może jedynie zostać członkiem wspierającym

 

§9

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1 Zwyczajnych

2 Wspierających

3 Honorowych

 

§10

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, która daje gwarancje realizacji założeń Stowarzyszenia przez swoją pracę i regularne wpłacanie składek członkowskich

 

§11

Członek zwyczajny ma prawo:

1 Udziału w zebraniach, konferencjach, kursach i uroczystościach Stowarzyszenia

2 Wybierać i być wybieranym do władz

3 Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia działania Stowarzyszenia

4 Wypowiadać się odnośnie podziałów środków finansowych, będących w dyspozycji Stowarzyszenia

 

§12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi chęć pomocy w realizacji celów i programu stowarzyszenia

 

§13

Członek wpierający ma prawo:

1 Wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia

2 Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym

3 Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia

4 Członkiem wspierającym mogą być inne osoby prawne, organizacje społeczne i stowarzyszenia działające dla dobra dzieci i rodziny

 

§14

Członkostwo honorowe otrzymuje osoba fizyczna, która wniosła znaczny wkład dla Stowarzyszenia. O członkostwie honorowym decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu

 

§15

Członek honorowy ma prawo:

1 Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym

2 Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia

 

§16

Członkowie Stowarzyszenia maja obowiązek:

1 Czynnego i aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia

2 Stosowania się do postanowień  statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

3 Godnego reprezentowania  Stowarzyszenia na zewnątrz

4 Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacania składek

 

§17

Członkostwo ustaje na skutek:

1 Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia

2 Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień statutu albo naruszenia dobra Stowarzyszenia niegodnym zachowaniem

3 Szkodliwego działania na rzecz Stowarzyszenia

4 Nieopłacenie zadeklarowanych składek przez okres 12 miesięcy

5 Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 

Rozdział 4


Władze i struktura Stowarzyszenia

 

§18

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

1 Walne Zebranie

2 Zarząd Stowarzyszenia

3 Komisja Rewizyjna

 

§19

Kadencja władz trwa 4 lata

 

§20

Walne zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na 4 lata, bądź w razie potrzeby. Ponadto Zarząd zobowiązany jest na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni od otrzymania wniosku

 

§21

Uchwały Stowarzyszenia zapadają na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków


§22

Członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zgromadzenia zawiadamia się na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem

 

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1 Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia

2 Rozpatrywanie i  przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia

3 Uchwalanie zmian statutu

4 Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

5 Ustalanie planu finansowego i działalności Zarządu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania

6 Inicjowanie i prowadzenie prac wynikających z postanowień statutu

7 Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia

 

§ 24

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi:
1 Przewodniczący Zarządu
2 V-ce przewodniczący
3 Sekretarz
4 2 do 4 członków
5 Skarbnik

 

§ 25

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1 kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami i uchwałami Walnego Zgromadzenia
2 uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej budżetu
3 zatwierdzanie bilansu
4 zarządzenie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia
5 uchwalanie wysokości wynagrodzeń wychowawcom, specjalistom oraz personelowi pomocniczemu
6 przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających
7 wykluczanie i skreślanie i z listy członków zgodnie z zasadami statutu

 

§ 26

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków

 

§ 27

W razie ustąpienia członków z Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji władz, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać połowy liczby składu członków Zarządu pochodzących z wyboru

 

§ 28

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia

 

§ 29

Do zakresu jej działania należy:
1 kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej
2 składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskami dotyczącymi zarządzania

 

§ 30

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. W razie ustąpienia jednego z członków Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji

 

§ 31

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków

 

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym

 

 

ROZDZIAŁ V

Fundusz i majątek stowarzyszenia

 

§ 33

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

 

§ 34

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1 dotacje państwowe
2 darowizny i zapisy
3 dobrowolne wpłaty
4 składki członkowskie
5 działalność gospodarcza
6 dochody z ofiarności publicznej

 

§ 35

Zarząd Stowarzyszenia z początkiem roku kalendarzowego uchwala wysokość składki członkowskiej oraz termin jej wpłaty, a następnie rozsyła swoim członkom deklaracje wpłat

 

§ 36

Wszelkie umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne w imieniu Stowarzyszenia podpisuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - wiceprzewodniczący oraz w zakresie działalności gospodarczej skarbnik

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zespół doradców

 

§ 37

W celu zwiększenia efektywności działań Stowarzyszenia, Zarząd na wniosek Walnego Zgromadzenia, może powołać organ doradczy zwany dalej Zespołem Doradców

 

§ 38

Członkowie Zespołu Doradców są powoływani i odwoływani przez Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 39

Zespół Doradców tworzą przedstawiciele kościołów i organizacji chrześcijańskich działających w Polsce, przedstawiciele polskich i zagranicznych organizacji społecznych, które niosą pomoc dzieciom, sponsorzy lub ich przedstawiciele, honorowi członkowie Stowarzyszenia, dziennikarze, politycy, przedstawiciele świata nauki i kultury

 

§ 40

Zespół Doradców pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku

 

§ 41

Zespół Doradców wybiera na pierwszym swoim posiedzeniu Przewodniczącego, który kieruje pracami Zespołu Doradców


§ 42

Zebranie Zespołu Doradców zwołuje Przewodniczący Zespołu. Przewodniczący powiadamia członków Zespołu Doradców oraz Zarząd wraz z przekazaniem porządku obrad co najmniej w terminie 14 dni przed datą zebrania Zespołu Doradców

 

§ 43

W posiedzeniach Zespołu Doradców uczestniczy co najmniej jeden przedstawiciel Zarządu

 

§ 44

Zespół Doradców jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i doradczych. Do kompetencji Zespołu Doradców należy:
1 występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia
2 opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia
3 wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
4 rozpatrywanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności stowarzyszenia

 

§ 45

Kadencja powołanego Zespołu Doradców trwa do końca bieżącej kadencji Zarządu Stowarzyszenia

 

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 46

1 Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

2 W razie likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wyznacza komisję likwidacyjną spośród członków Stowarzyszenia, w składzie od 3 do 5 osób

3 Pozostały po likwidacji majątek przeznaczony zostanie na cele związane z opieką nad dzieckiem

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 47

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące

 

§ 48

Stowarzyszenie może, dla lepszej reprezentacji interesów dzieci i młodzieży, wraz z innymi organizacjami założyć związek stowarzyszeń

 

§ 49

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, jego zastępca oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione, posiadają prawo reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz

 

§ 50

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Sądzie (właściwym, co do miejsca siedziby Stowarzyszenia)
 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Spotkanie z Qbą Bociągą

Podsumowanie projektu Nawłociowa Pasieka Dzieciom

Nawłociowa Pasieka dzieciom - I tak nam minął rokPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.korwinow.com - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.