Korwinów

 

UCHWAŁA NR 265/XXX/13 RADY GMINY POCZESNA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany statutów sołectw i statutu Osiedla


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw oraz osiedla Rada Gminy Poczesna uchwala:


§ 1. 1.

Dokonuje się następujących zmian w Statutach sołectw oraz Statucie Osiedla przyjętych uchwałą nr 13/III/02 Rady Gminy Poczesna z dnia 30 grudnia 2002r.:


7) w statucie Sołectwa Korwinów:


a) w § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Sołectwo może posiadać swój herb. Herb nadaje Rada Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego.”,

b) § 4 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy, licząc od daty wyboru organów Sołectwa.
2. Sołtys i Rada Sołecka pełni swoje obowiązki do wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”,

c) w § 6 w ust. 2 słowa ,,po upływie 30 minut” zastępuje się słowami ,,po upływie 15 minut”,

d) § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uprawnieni do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa, a więc zamieszkujący w sołectwie nawet jeśli nie są zameldowani na stałe.”,

e) § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Na sali do głosowania umieszcza się parawany zapewniające tajność głosowania. Karty do głosowania wrzucane są do odpowiednio zamkniętej i opieczętowanej urny wyborczej.”,

f) w § 8 dodaje się ust 14 i 15 w brzmieniu:
„14. W przypadku zgłoszenia w wyborach na Sołtysa tylko jednego Kandydata, za wybranego uważa się gdy otrzymał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi.
15. W przypadku gdy kandydat o którym mowa w ust. 14 nie uzyskał wymaganej większości przeprowadza się wybory ponowne.”,

g) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i poszczególnych członków Rady Sołeckiej mogą wystąpić mieszkańcy sołectwa w liczbie nie mniej niż 20 % uprawnionych do wyboru.
3. Uprawnionym do złożenia wniosku o odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej jest również Sołtys.
4. Wniosek do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa może złożyć również Wójt.
5. Wniosek o odwołanie Sołtysa musi posiadać merytoryczne umotywowanie. Do wniosku złożonego przez mieszkańców sołectwa musi być załączona lista z podpisami, miejscem zamieszkania oraz numerami PESEL.
6. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem wyjaśnień w sprawie zarzutów.
7. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu odwołania Sołtysa wydaje Wójt. Zebranie w sprawie odwołania członka Rady Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.
8. Odwołanie następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru.
9. Odwołanie Sołtysa może nastąpić w sytuacji:
1) nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej,
3) niewykonywania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa.
10. Zebranie w sprawie odwołania Sołtysa lub członów Rady Sołeckiej powinno się odbyć w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
11. Jeśli wniosek o odwołanie nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego wniosku.
12. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt zwołuje zebranie w trybie przewidzianym statutem w celu wyboru nowego Sołtysa.
13. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji organów Sołectwa określonych w statucie.”,

h) dodaje się §11a w brzmieniu:
§ 11a.
„1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
2. Protest może wnieść wyborca, który uczestniczył w Zebraniu Wiejskim, na którym dokonano wyborów.
3. Protest wnosi się do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta.
4. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody,
na których się opiera.
5. Rada Gminy rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę w której:
1) stwierdza rażące naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub części, zobowiązuje Wójta do wyznaczenia nowego terminu wyborów,
2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie Sołectwa i protest oddala.
6. Protest zostaje również oddalony, jeżeli został złożony z naruszeniem 7-dniowego terminu.”.

i) część V i VI statutu otrzymują brzmienie:
„V. Gospodarowanie majątkiem Sołectwa
§ 22. 1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
2. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Rada Gminy może w drodze uchwały przekazać Sołectwu część mienia komunalnego w zarząd i korzystanie oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła poprzez wskazywanie celu wydatkowania.
3. Sołectwo gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.
4. Ewidencja przekazanego Sołectwu mienia prowadzona jest w Urzędzie Gminy.
5. Odpowiedzialność za zarząd powierzonym mieniem ponosi Sołtys.
6. Z przekazanych składników mienia mieszkańcy Sołectwa korzystają zgodnie z przeznaczeniem, jego właściwościami i zasadami prawidłowej gospodarki. Przekazania lub przejęcia mienia dokonuje Wójt w formie protokołu zdawczo - odbiorczego, który powinien zawierać oznaczenie stron, oznaczenie przedmiotu przekazania, opis stanu technicznego i inne istotne informacje. Przekazanie nieruchomości Sołectwu nie może naruszać planów zagospodarowania gminy oraz innych przepisów prawa.
§ 23. 1. Na środki finansowe będące w dyspozycji Sołectwa składają się:
1) kwoty wyodrębnione w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego,
2) wpływy uzyskane z powierzonego mienia i innych przedsięwzięć organizowanych przez mieszkańców Sołectwa,
3) darowizny.
2. W przypadku wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki, jego przeznaczenie oraz tryb składania wniosków przez Sołectwo reguluje ustawa z dnia 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim.
3. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy.
VI. Kontrola i nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy oraz Wójt.
3. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa, jak i bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa.
4. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada Gminy i Wójt.
5. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
6. Rada Gminy i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
§ 25. 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały orzeka Rada Gminy uchwałą w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały Przewodniczącemu Rady Gminy celem właściwego dla danego organu załatwienia.
2. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego na okres nie dłuższy niż 30 dni, jeżeli wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada Gminy nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż została wydana z naruszeniem prawa.”


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:2021-09-04 Indywidualny Puchar Polski Młodzików, Kadetów i Kobiet


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie


Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.