Korwinów

 

UCHWAŁA Nr 13/III/2002 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Poczesna.

 


Na podstawie art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. nr 142 poz.1591 z 2001r.. zm. Dz.U. nr 23 poz.220 z, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz.1271 i nr 214 poz.1806 z 2002r.) po przeprowadzeniu konsultacji z samorządem mieszkańców Rada Gminy w Poczesnej uchwala


§1


1. Przyjąć Statuty Sołectw Gminy Poczesna w brzmieniu załączników:
Nr 1 - Statut Sołectwa Bargły
Nr 2 - Statut Sołectwa Brzeziny Kolonia
Nr 3 - Statut Sołectwa Brzeziny Nowe
Nr 4 - Statut Sołectwa Huta Stara A
Nr 5 - Statut Sołectwa Huta Stara B
Nr 6 - Statut Sołectwa Kolonia Poczesna
Nr 7 - Statut Sołectwa Korwinów
Nr 8 - Statut Sołectwa Mazury
Nr 9 - Statut Sołectwa Nierada
Nr 10 - Statut Sołectwa Nowa Wieś
Nr 11 - Statut Sołectwa Poczesna
Nr 12 - Statut Sołectwa Słowik
Nr 13 - Statut Sołectwa Wrzosowa
Nr 14 - Statut Sołectwa Zawodzie


2. Przyjąć Statut Osiedla Huta Stara B w brzmieniu załącznika nr 15 do uchwały.


§2


Traci moc uchwała nr 53/IX/91 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.


§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Poczesna nr 13/III/02

z dnia 30 grudnia 2002r.

Statut Sołectwa Korwinów

 


I. Nazwa i teren działania


§1


1. Sołectwo Korwinów jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy Poczesna.


2. Sołectwo Korwinów działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 zm. Dz.U. nr 23 poz.220 z, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806 z 2002 r.)
- uchwały Rady Gminy nr 30/VI/90 z 10.10.1990r. w sprawie: utworzenia jednostek pomocniczych sołectw i osiedla
- Uchwały Rady Gminy nr 219/XLII/02 z dnia 19 września 2002r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Poczesna (Dz.Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 80 poz.2874)
- niniejszego statutu.


§2


1. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Korwinów.


2. Sołectwo Korwinów położone jest we wschodniej części gminy Poczesna i graniczy z sołectwami: Nowa Wieś, Wrzosowa, Słowik i Zawodzie. Przez teren sołectwa przebiega linia kolejowa PKP. Część terenu sołectwa znajduje się w strefie zalewowej rzeki Warty.


3. Powierzchnia sołectwa wynosi 136,9288 ha.


4. Położenie sołectwa w Gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie niniejszego statutu.


II. Organy sołectwa


§3


Organami sołectwa są:


1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy.


2. Sołtys - organ wykonawczy.


3. Rada Sołecka w składzie od 3 do 5 osób - jako organ wspomagający działalność Sołtysa. Skład liczbowy Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie


III. Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa


§4


1. Kadencja Sołectwa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy, licząc od daty wyboru organów Sołectwa.


2. Sołtys pełni swoją funkcję do wyboru nowego Sołtysa.


3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w terminie do 3 miesięcy przed upływem ich kadencji.


4. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy.


§5


1. Wójt Gminy zwołując Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej określa miejsce, dzień i godzinę zebrania, wyznacza przewodniczącego zebrania spośród pracowników samorządowych oraz przedkłada propozycję porządku obrad.


2. Za akceptacją Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt może powierzyć przewodniczenie zebrania radnemu Rady Gminy.


3. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.


§6


1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa


2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na Zebraniu jednak nie mniej niż 20 osób po upływie 30 minut, uznanych jako termin drugiego Zebrania.


3. Uczestnicy Zebrania, na którym przeprowadza się wybory podpisują listę obecności.


4. Czynne i bierne prawo wyborcze mają stali mieszkańcy uprawnieni do głosowania.


§7


1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej 3 osób,
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji
nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej oraz osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych.


2. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników wyborów
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów.
5) ogłoszenie wyników wyborów


3. Protokół podpisują przewodniczący Zebrania oraz członkowie komisji wyborczej.


4. Obsługę kancelaryjną Zebrania zapewnia Wójt Gminy.


§8


1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów (którzy wyrażą zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie swojej nieobecności) zgłoszonych na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.


2. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa - uprawniony do głosowania.


3. Kandydować może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze.


4. Kandydować nie może osoba będąca radnym miejscowej Rady Gminy oraz pracownikiem samorządowym.


5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.


6. Uprawnieni uczestnicy Zebrania głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy.


7. Komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w alfabetycznej kolejności.


8. Karty do głosowania wrzucane są przez mieszkańców do odpowiednio zamkniętej urny wyborczej.


9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone.


10. Głos jest nieważny, jeżeli:
a) karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,
b) zawiera większą ilość nie skreślonych kandydatów niż miejsc w organach sołectwa,
c) karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję wyborczą.


11. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywołuje żadnych skutków prawnych.


12. Zasadę określoną w pkt. 10.a. nie stosuje się, gdy:
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba,
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle osób, ile jest miejsc w radzie. Karta całkowicie lub częściowo przekreślona w tym przypadku uznawana jest jako głos oddany przeciwko kandydatom.


13. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się wybory ponowne, aż do skutku spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.


§9


1. Zebranie Wiejskie może odwołać, zwykłą większością głosów Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji, jeżeli utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.


2. Paragraf 5 stosuje się odpowiednio.


3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanych.


4. Postanowienie sołtysa o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru całej Rady Sołeckiej lub uzupełnienia jej składu podaje się do wiadomości mieszkańcom w trybie określonym w § 5 ust. 3


§10


Mandat sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1. śmierci,
2. zrzeczenia się,
3. odwołania przed upływem kadencji w przypadkach określonych w § 9 ust. 1 statutu,
4. utraty prawa wybieralności.


§11


1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa zwołuje Wójt Gminy.


2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.


3. Paragraf 5 stosuje się odpowiednio.


IV. Organizacja i zadania Sołectwa i jego organów


§12


Zadania organów sołectwa obejmują w szczególności:
1. Współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,
2. działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3. organizowanie i inicjowanie form aktywności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej mieszkańców,
4. organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz,
5. zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
6. podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7. organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciw pożarowej zabezpieczenia przeciw pożarowego,
8. współpraca z sąsiednimi sołectwami.
9. podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia jego mieszkańców i środowiska.


§13


Organy sołectwa realizują swoje zadania w szczególności poprzez:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,
3. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4. występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5. współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.


§14


Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy
2. na wniosek Rady Sołeckiej
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim
4. na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.


§15


1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.


2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie w formie ogłoszeń i kurend.


3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.


§16


1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.


2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.


3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.


4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.


5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Gminy.


§17


1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.


2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.


3. Uchwały Zebrania Wiejskiego mogą być podejmowane, gdy:
a) mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu i
b) w zebraniu uczestniczy liczba mieszkańców określona w § 6 statutu


§18


Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał, a w szczególności w sprawach:
1. Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej Sołectwa.
2. Zadań ujętych w projekcie budżetu na dany rok dotyczących Sołectwa, zakresie:
1) inwestycji i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
2) bieżących zadań z zakresu oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji,
3) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, usługowych i targowych.
4) przepisów prawa miejscowego


§19


1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Wójtowi Gminy w formie pisemnej.


2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.


3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa w formie pisemnej.


§20


1. Do obowiązków Sołtysa, który funkcję swą pełni społecznie, należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrania Wiejskiego
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej
3) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy
4) informowanie mieszkańców o wszystkich sprawach istotnych dla funkcjonowania gminy
5) wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie
6) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy
7) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta
8) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku


2. Na Zebraniu Wiejskim Sołtys przedkłada informację ze swej działalności i Rady Sołeckiej.


3. Sołtys otrzymuje każdorazowo zawiadomienie o sesji rady gminy, na takich samych zasadach jak radny i uczestniczy w sesji bez prawa głosowania.


4. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym, może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego w formie ustnej do protokołu lub pisemnej.


5. Na czas swojej nieobecności sołtys może upoważnić do działania w jego imieniu członka Rady Sołeckiej.


§21


1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.


2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.


3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,
4) decyduje o stanowisku sołectwa w postępowaniu administracyjnym za wyjątkiem wniesienia skargi do NSA.


5. W postępowaniu przed NSA skargę wnosi i reprezentuje sołectwo sołtys, który działa na
podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego.


V. Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji


§22


1. Sołectwo korzysta z przekazanego mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego tytułu.


2. Przekazanie mienia Sołectwu następuje w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy.


3. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie z niego w ramach zwykłego zarządu
(eksploatacja mienia i utrzymanie w stanie nie pogorszonym).


4. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgody Rady Gminy.


5. Mienie komunalne położone na terenie sołectwa nie może być zbyte wcześniej bez uzyskania pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.


6. Sołectwo jest upoważnione do samodzielnego dokonywania czynności procesowych we
wszelkich postępowaniach sądowych dotyczących przysługującemu sołectwu mienia,
tj. oddanego sołectwu w zarząd i korzystanie jak i dochodów z tego mienia.


§23


1. Sołectwo gospodaruje samodzielnie środkami wydzielonymi z budżetu gminy w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na sołectwie.


2. Sołectwo decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust.1 obowiązane jest do przestrzegania podziału wynikającego z uchwały Rady Gminy.


3. Środki finansowe, o których mowa w ust.1 gromadzone sana odrębnym rachunku bankowym Sołectwa.


4. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami wskazuje się w umowach rachunków bankowych każdoczesnego sołtysa.


VI. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością Sołectwa


§24


1. Kontrole nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem swoich komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej.


2. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy.


§25


Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa, jeśli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i zwołać Zebranie Wiejskie w sprawie jego odwołania.


VII. Postanowienia końcowe


§26


1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy Poczesna w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu wiążąco interpretuje Rada Gminy.


Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:2021-09-04 Indywidualny Puchar Polski Młodzików, Kadetów i Kobiet


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie


Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.