Korwinów

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Moja Wielkanoc"

2024-02-29

 

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej oraz Pracownia Plastyczna GCKIiR w Poczesnej zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Moja Wielkanoc", którego tematem jest próba plastycznego przedstawienia tradycji związanych z Wielkanocą przez zilustrowanie jej dowolną techniką plastyczną (płaską).
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkola,
II grupa – klasy I - III szkoły podstawowej,
III grupa – klasy IV - VII szkoły podstawowej,
IV grupa – klasy VII - VIII szkoły podstawowej.
Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną. Wszystkie prace powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym dane: imię i nazwisko autora, klasa, adres zamieszkania i nazwę szkoły, którą reprezentuje oraz telefon kontaktowy opiekuna/szkoły oraz zgodę RODO (do pobrania z www.kulturapoczesna.pl). Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice plastycznej „płaskiej”. Dopuszczalne formaty prac A4, A3. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym zniszczenie.
Termin nadsyłania prac: 14.03.2024 r. (czwartek) na adres:
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
tel. 34 327 40 78, 666 83 81 86, w godzinach 7:00 - 18.00 (prace można również zostawić w Bibliotece Gminnej).
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów. O terminie i sposobie ogłoszenia wyników konkursu, poinformujemy na fanpage Facebook/Kultura Poczesna. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu: Janusz Koniecki tel. 34 327 40 78.

Źródło: GCKIiR w Poczesnej

 

Po LIV Sesji Rady Powiatu

2024-02-26

 

Radni przyjęli wszystkie proponowane porządkiem obrad uchwały i wysłuchali sprawozdania komendanta PSP Marka Radosza.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad, głos zabrał Członek Zarządu Województwa śląskiego Grzegorz Boski, który przybliżył działania podejmowane przez władze samorządowe naszego województwa. Radni powiatowi przekazali również swoje uwagi, prośby i postulaty dotyczące nadchodzących działań zarządu województwa. Zapytania dotyczyły głównie środków na scalenia gruntów oraz remontu dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat częstochowski.
Radni wysłuchali informacji z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2023 roku, które przedstawił komendant PSP Marek Radosz. W skład rejonu operacyjnego Komendy w Częstochowie o łącznej powierzchni 1679 km wchodzi miasto Częstochowa — 160 km oraz powiat częstochowski 1519 km.
Informację ogólną dotyczącą ważniejszych działań Zarządu Powiatu w okresie od 18 stycznia 2024 roku do 22 lutego 2024 roku przedstawił Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski. Opracowano ocenę stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu częstochowskiego za 2023 rok. Monitorowana i raportowana jest sytuacja wynikająca z zagrożenia powodziowego, jakie ma miejsce w chwili obecnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu.
Informacja o robotach inwestycyjnych kontynuowanych przez PZD (zadania dofinansowywane ze środków zewnętrznych i własnych powiatu).
I. Zadania w trakcie realizacji - realizowane z Programu „Polski Ład”:
1. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024S na odcinku Skrzydlów – Adamów”,
2. „Budowa drogi powiatowej nr 1116 S na odc. Lgota Mała – Teklinów”, gmina Kruszyna.
II. Zadania w trakcie realizacji - realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 S w miejscowości Broniszew, gmina Mykanów”,
2. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn – Biskupice”, dł. 1919 m,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S na odc. Wrzosowa – Huta Stara B, gm. Poczesna”,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska”.
III. Zadania realizowane z budżetu Powiatu, których realizacja z uwagi na warunki atmosferyczne przeszła z roku 2023 na rok 2024 jako wydatki nie wygasające:
1. „Remont jezdni na DP 1030S Kłomnice – Zawada, gmina Kłomnice”, dł. 300 m,
2. „Remont jezdni na DP 1081S Cielętniki – granica województwa, gmina Dąbrowa Zielona”, dł. 1390 m,
3. „Remont nawierzchni jezdni na DP 1037 S w m. Mstów, ul. Wolności, gmina Mstów”, 770 m,
4. „Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie”.
IV. Zadania zakończone
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024 S i 1028 S na odc. Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice, gmina Kłomnice i Mstów” dł. 7,52 km.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Wakacyjne warsztaty we Włoszech z GCKIiR w Poczesnej

2024-02-23

 

Wójt Gminy Poczesna oraz Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej serdecznie zapraszają na warsztaty artystyczne we Włoszech w terminie 1-6 lipca 2024 r. Biuro Podróży i Turystyki „Almatur - Częstochowa”. Wszelkie informacje pod numerem tel. 666 838 186.

Źródło: GCKIiR w Poczesnej

 

LIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2024-02-21

 

LIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 rok (czwartek), o godzinie 09:00, w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LIV Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2023 roku, referent komendant PSP Marek Radosz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2024 – 2030, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2024 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Częstochowskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, referent dyrektor PZD.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, referent naczelnik Wydziału ZO A. Ujma.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Blachownia prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1076 S i 1048 S w zakresie związanym z modernizacją drogi, referent dyrektor PZD.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2023 rok, referent naczelnik wydziału ZO A. Ujma.
16. Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za 2023 rok, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski.
17. Informacja o umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należnościach powiatu w II półroczu 2023 roku, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
18. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
19. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
20. Zamknięcie obrad LIV Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Statuetki Starosty Częstochowskiego wręczone

2024-02-19

 

17 lutego 2024 roku, podczas uroczystej gali w Filharmonii Częstochowskiej, poznaliśmy laureatów Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”. Statuetki otrzymało 20 laureatów.
Wśród ponad 800 osób, które zasiadły na widowni, znaleźli się m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa śląskiego, miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatów ościennych, włodarze gmin, szefowie urzędów i instytucji oraz służb mundurowych, kombatanci i laureaci „Statuetek” z lat ubiegłych oraz tegoroczni nominowani z rodzinami i przyjaciółmi. W XXIII gali wzięli również udział goście z Rejonu Kołomyjskiego (Ukraina) i Powiatu Bodeńskiego (Niemcy).
- W tych trudnych czasach nie popadamy w marazm, tylko szukamy pozytywnych rzeczy w naszym otoczeniu. Cieszy mnie fakt, że dostaliśmy tak dużo zgłoszeń do tegorocznej nagrody. Praca Kapituły nie była łatwa, dlatego też postanowiłem wyróżnić więcej osób – zaznaczył starosta Krzysztof Smela.
Do tegorocznej edycji zgłoszono 52 wnioski w 5 kategoriach. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w Innych szczególnych osiągnięciach i wydarzeniach - 17.
Tegoroczna gala odbywała się pod hasłem „Najważniejszy jest człowiek”. Zgodnie z przesłaniem na scenie zaprezentowali się artyści mieszkający w naszym regionie. Przybyli goście mogli podziwiać występ Neli Kucharczyk z gminy Mykanów i Michaliny Juchnik z gminy Mstów. Występ młodych wokalistów wzbudził burzę oklasków na widowni.
Po pokazie multimedialnym prezentującym osiągnięcia tegorocznych kandydatów do statuetek starosta Krzysztof Smela wraz z wicestarostą Janem Miarzyńskim oraz Członkami Zarządu, Adamem Morzykiem, Gwidonem Jelonkiem, Leonardem Smolarskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Kubatem, wręczyli wyróżnienia i statuetki. Gdy werdykt został ogłoszony przez starostę, gorącymi oklaskami witano kolejno pojawiających się na scenie laureatów:
• w kategorii „Kultura i Edukacja” wręczono pięć statuetek, otrzymali je: Małgorzata Majer-Sętowska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Jacek Miernikiewicz z Rybnej, gm. Mykanów – wokalista, propagator kultury, Zespół Teatralny „Dąbrowianie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Koniecpol z Domu Kultury w Koniecpolu, Grupa Teatralna BABINIEC z Domu Kultury w Koniecpolu,
• w kategorii „Sport i turystyka” laureatami zostali: Agnieszka Sosnowska ze Staropola, gm. Przyrów – Członek Kadry Polski w Nordic Walking, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LOTKA” gmina Olsztyn, Parafialny Klub Sportowy „VICTORIA” w Poczesnej,
• w kategorii „Samorządność i Polityka społeczna” statuetkę odebrali: Stanisław Gmitruk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Piotr Juszczyk – Wójt Gminy Kłomnice, Krzysztof Choryłek – Przewodniczący Rady Gminy Mstów, Sołtys miejscowości Siedlec, Zarząd Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie,
• w kategorii „Przedsiębiorczość” uhonorowani zostali: Ewa i Adam Ucieklakowie – Właściciele „Folwarku Adam i Ewa” w Poniku, gm. Janów, Gospodarstwo Pszczelarskie „Pszczółka” w Garnku, gm. Kłomnice,
• w kategorii „Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia” statuetką nagrodzono: Robert Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Przyrów, Artur Brędzel z Konopisk – działacz społeczny, przedsiębiorca, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Wielkim, gm. Kamienica Polska, „Gala Twardziele 2023” organizowana przez UKS Speedway Rędziny, Festiwal Kabaretowy KABA-RADO organizowany przez STOWARZYSZENIE ALTERNO w Radostkowie, gm. Mykanów, Adam Wochal z Mykanowa – działacz społeczny, inicjator wielu przedsięwzięć i wydarzeń.
- Mamy świadomość, że w powiecie częstochowskie jest o wiele więcej osób, którym się te statuetki należą. Musimy je przez kolejne lata wyszukiwać i nagradzać – podsumował w imieniu laureatów Robert Nowak, burmistrz Przyrowa.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Spotkanie z Qbą Bociągą

Podsumowanie projektu Nawłociowa Pasieka Dzieciom

Nawłociowa Pasieka dzieciom - I tak nam minął rokPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.korwinow.com - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.